Általános Szerződési Feltételek 

Frissítve: 2024. április 19.

 I. A Szerződő Felek

I.1. A Szolgáltató

Név: Rácz Kata egyéni vállalkozó
Székhely: 7512 Mike, Vizimalom puszta 1.
Nyilvántartási száma: 58311873
Adószáma: 45727247-1-34
Statisztikai számjel: 45727247-8559-231-14
Kapcsolattartó: Rácz Kata
E-mail: [email protected]
A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal címe: www.tiedaszules.hu


I.2. Az Ügyfelek

Ügyfélnek minősül, aki a www.tiedaszules.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) bármely szolgáltatását igénybe veszi, vagy a Weboldalra feltöltött ismeretanyagokból, kurzusokból, oktatóvideókból vásárol.

A Weboldal szolgáltatásait azok az Ügyfelek vehetik igénybe, akik elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételeinket. Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a Weboldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Ügyfél az a természetes személy, aki a Weboldal valamely szolgáltatását – saját nevében, vagy valamely szervezet képviseletében – igénybe veszi. Az Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében cselekvőképessége fennáll.

A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele ráutaló magatartással történik. Az igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza, magatartási kódexre nem utalnak. A Weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!


I.3. Főbb fogalom meghatározások

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan Fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (a továbbiakban: vásárló vagy Fogyasztó)
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

 

II. Általános tudnivalók

II.1. Az ÁSZF célja, módosítása, hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a www.tiedaszules.hu weboldalra terjed ki. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Weboldal szolgáltatásaival, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató, és az Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Weboldal szolgáltatásaival összefüggő lényeges körülményeket. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A Weboldal valamely szolgáltatását igénybe vevő Ügyfél ráutaló magatartásával elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 2013.évi V. törvényben, a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szjt.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Weboldal szolgáltatásait biztosítja, vagy az Általános Szerződési Feltételeket módosítja. Jelen Általános Szerződési Feltételek közzétételének, és egyben hatályba lépésének napja: 2024. április 19.


II.2. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Weboldalon található valamennyi szolgáltatás, amelyet az Ügyfelek, díj megfizetése ellenében igénybe vesznek, vagy megvásárolnak. A szerződés nyelve a magyar. A megrendelés rögzítésével az Ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatás paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el. A Szolgáltató biztosítja az Ügyfelek számára a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételére, valamint az ott található tudásanyagok, tanfolyamok, és online marketing szolgáltatások megvásárlására szolgáló online felületet.

II.3. Termékkínálat meghatározása

A Szolgáltató a Weboldalon babatervezés, várandósság, szülés, babagondozás, szoptatás és gyermekágyas időszak témakörében online megrendelhető tudásanyagokat, tanfolyamokat és szolgáltatásokat tesz közzé

II.3.1. A weboldalon keresztül megvásárolható termékek

 •  Online tanfolyamok
 • Tananyagok
 • Oktatóvideók
 • E-learning

Az online kurzusok, és egyéb termékek részletes leírása, jellemzői, és a nyújtott szolgáltatások a www.tiedaszules.hu Weboldalon találhatóak.


II.4. Személyes adatok

Az Ügyfelek személyes adatainak felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) hatályos szabályozásának értelmében történik. A Szolgáltató az ügyfelek adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Weboldal egyes funkcióinak használata során az Ügyfeleknek néhány személyes adatát meg kell adnia a Szolgáltató részére. A bekért adatokat a Szolgáltató rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a Weboldal megfelelő használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek.A Szolgáltató az Ügyfelek adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az Infotv. -nek megfelelően jár el, és az adatokat csak a Weboldal által nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében szükséges ideig tartja nyilván. A Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési elvek, és részletes szabályok Szolgáltató által közzétett Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, mely
a www.tiedaszules.hu/adatkezelesi_tajekoztato Weboldalon érhető el.

III. A megrendelés folyamata

Az ügyfél a webshopon keresztül megrendelhető szolgáltatásokat az oldal fejlécében található menü segítségével tudja kiválasztani. A kiválasztott kurzus, vagy termék oldalán részletes leírás található a szolgáltatásról. A „JELENTKEZEM A TANFOLYAMRA”,”JELENTKEZEM”, “KÉREM” vagy “KOSÁRBA” gombra kattintva a chekout oldalra jut a felhasználó, ahol egy összesítést talál az adott tanfolyam tartalmáról, legfőbb jellemzőiről és áráról. Ezen az oldalon kell megadni a számlázási adatokat, melyek a következőek: teljes név, e-mail cím, számlázási cím. Fizetés előtt be kell jelölni az „Elolvastam, és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat” nyilatkozat előtt lévő négyzetet. A fizetés módjának kiválasztása után, bankártyás fizetés esetén a bankártya adatok megadása megadása után a „VÁSÁRLÁS VÉGLEGESíTÉSE” gombra kattintva indítható el a fizetés, és véglegesíthető a megrendelés. PayPal fizetési módot választva a vásárlás véglegesítése a PayPal Checkout felületen történik meg.

IV. A megrendelt szolgáltatás fizetésének módja, és a megrendelések feldolgozása

A szolgáltatások díja a Weboldalon kerül meghatározásra az adott kurzus, vagy egyéb szolgáltatás tematikájával és egyéb feltételeivel együtt.


IV.1. Lehetséges fizetési módok

Bankkártyás fizetés
Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszeren keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.
A fizetési szolgáltató adatai:
Stripe Payments Europe, Limited (SPEL)
1 Grand Canal Street Lower Grand Canal Dock

Dublin, Írország
D02 H210

Web: www.stripe.com
Regisztrációs szám: 3206488LH
Európai Adószám: IE3206488LH
ÁSZF:  https://stripe.com/legal/ssa
GDPR: https://stripe.com/privacy

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A bankkártyás fizetés során a fizetési szolgáltató részére meg kell adni annak a bankkártyának az adatait (kártyaszám, lejárat év/hónap, név, biztonsági kód) amelyhez rendelt bankszámláról a fizetés történik Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy nem minden bank által kibocsátott Maestro és VISA Electron típusú kártyával lehet interneten fizetni. Kérjük, hogy érdeklődjön kártyakibocsátó bankjánál! Bankkártyás eseténa fizetést a kártyakibocsátó bank rendszerén keresztül szükséges jóváhagyni, a megfelelő ablak a fizetés során automatikusan feljön.

PayPal
A fizetési szolgáltató adatai és elérhetősége:
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Trade Register Number: R.C.S. Luxembourg B 118 349
VAT Number: LU22046007
Elérhetőség: [email protected]
ÁSZF: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU
GDPR: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_HU
A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz.

IV.2. A megrendelések feldolgozása, és a szolgáltatások igénybevétele

A megrendelések, és jelentkezések feldolgozása folyamatosan történik, a fizetéstől számított lehető legrövidebb időn belül, amely a legtöbb esetben a fizetést követő 1-2 órát jelent, mely időtartam – különösen valamely technikai, vagy egyéb fennakadás esetén – hosszabb is lehet. A fizetés sikerességéről e-mailt kap a vásárló, valamint a weboldalon is betöltődik a „SIKERES VÁSÁRLÁs” oldal, ahol létrehozhatja a felhasználói jelszavát. A bejelentkezési profil elkészítése után a rendszer a “Tanfolyam könyvtár” oldalra irányítja, ahol a Vásárló azonnal hozzáfér a vásárolt digitalis termékhez. A későbbiekben a megadott e-mail címmel és jelszóval lehet a www.tiedaszules.hu oldalon a Belépés gombra kattintva ismételten bejelentkezni.

IV.3. Fizetési visszaigazolás

A felek között a Szolgáltatás megvásárlására és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a tanfolyami hozzáférés megkezdése napján jön létre. A sikeres fizetést követően az elektronikus számla két munkanapon belül kiküldésre kerül a www.szamlazz.hu számlakészítő rendszerrel.

V. Vételár/Szolgáltatási díj

A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely Alanyi Adó Mentes (AAM) összeg és egyben a bruttó vételár. A Weboldalról megrendelhető Szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

VI. A szolgáltatás teljesítésének megtagadása/visszautasítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti (Stripe rendszeren keresztül illetve PayPal-on keresztül az Ügyfél vásárláskor használt bankkártyájára visszatérítést kezdeményez) az Ügyfélnek. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatni. Ebben az esetben a Megrendelő választása szerint a Szolgáltató felajánlhat másik szolgáltatást, vagy a Megrendelő kérheti az általa fizetett összeg haladéktalan, de legkésőbb az értesítést követő 3 napon belüli visszatérítését.

VII. Felelősség

A Szolgáltató a Tudásanyagokat elsősorban a szolgáltatás adatlapján meghatározott célcsoport számára fejleszti. A Szolgáltatások tartalmai a Szolgáltató előzetes, nem reprezentatív felmérése alapján kerülnek kifejlesztésre. A Tudásanyagok nem adnak semmilyen iskolai végzettséget. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra nézve, hogy az általa kínált Tudásanyagok/Szolgáltatások megvalósítása az Ügyfél részéről sikeresen megtörténik, és arra nézve sem, hogy az – sikeres megvalósítás esetén – önmagában elegendő a megrendelt online kurzus, vagy egyéb termék által szándékolt célok eléréséhez, tekintve, hogy azt sok, a Szolgáltatótól és a szolgáltatástól független körülmény befolyásolja.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót továbbá nem terheli felelősség az abból adódó károkért, hogy az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat az Ügyfeleket, akik rendszeresen nem tartják be jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, vagy más módon kárt okoznak a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért. A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi az ügyfelek részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Weboldalon küldött rendeléssel minden ügyfél kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja, valamint cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó ok vele szemben nem áll fent. Weboldalunkon csak a felsorolt fizetési módok közül lehet választani. Az ettől eltérő megrendelés ellenértékének kifizetéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

VIII. Elállási jog

VIII.1. Az elállási jog gyakorlása általában

A 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján a Fogyasztóként eljáró vásárló (lásd: I.3. pont) az üzlethelyiségen kívül kötött, és távollévők között létrejött szerződéstől a terméknek Fogyasztó, vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó, mint vásárló (Jelen fejezetben a továbbiakban: Fogyasztó) ezt a jogát a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta használatával, vagy egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Fogyasztó nyilatkozatát postai úton Rácz Kata névre címezve a 7512 Mike, Vizimalom puszta 1. szám alatti címre, vagy elektronikus úton a
[email protected] címre küldheti el.


VIII.2. A www.tiedaszules.hu oldalon keresztül forgalmazott termékekre vonatkozó elállási jog

A www.tiedaszules.hu oldalon forgalmazott valamennyi termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalomnak tekinthető, ezért a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m.) pontja alapján a Fogyasztó elveszíti elállási jogát, amennyiben a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó ezzel egyidejűleg nyilatkozott arról, hogy elállási jogának elvesztését tudomásul vette.
Ennek alapján, amennyiben a Szolgáltató, a vásárlás napjától számított 14 napon belül a szolgáltatás nyújtását megkezdi, ebben az esetben a Fogyasztó a rendelés véglegesítésével egyben kifejezett hozzájárulását is adja a teljesítés megkezdéséhez, amely az elállási jog elvesztésének
tudomásulvételét is jelenti. A Fogyasztót ilyen esetben elállási jog nem illeti meg. Egyes szolgáltatások esetén Szolgáltató egyszeri regisztrációs díjat számíthat fel, mely nem tartozik a Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének körébe.

VIII.3. A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

VIII.4. A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

VIII.5. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

A45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 22.§-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IX. A szellemi tulajdon védelme

A www.tiedaszules.hu mint Weboldal, és az e Weboldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, és az Szjt. hatálya alá tartoznak. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalról és azok adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Domain-neveire. Tilos a Weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldalak vagy azok bármely része módosítható, vagy indexelhető.

Kifejezetten tilos a felhasználói adatok (belépési név és jelszó) átadása arra nem jogosult harmadik félnek, aki nem egy háztartásban él a Fogyasztóval (eltérő lakcím adatok a lakcím kártyán). A felhasználói adatok illetéktelen megosztása a szerzői jogok megsértésének minősül és büntetőjogi kövekezményeket von maga után!

X. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél, mint fogyasztó (a továbbiakban e rész alkalmazásában: fogyasztó) a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Rácz Kata egyéni vállalkozó
Székhely: 7512 Mike, Vizimalom puszta 1.
Törvényes képviselő: Rácz Kata
E-mail: [email protected]

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru, fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozóelőírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban-érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és –egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 •  telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

X.1. Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A Szolgáltatót, mint vállalkozót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó
árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nemkezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046
E-mail: [email protected]
Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159


Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszám: +36-72/507-154
Mobil: +36-20/283-3422
Fax: 06-72-507-152
E-mail: [email protected]
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532
Mobil: (+36) 70 938 4765
Fax: 06-76-501-538
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bokik.hu/bekelteto-testulet

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: +36 (1) 488 21 31
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: [email protected]

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: [email protected]
Honlap: www.gymsmkik.hu/bekelteto

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: [email protected]
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6
Postacím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék
Mobil: (30) 967-4336
E-mail: [email protected]
Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba
Telefonszám: 06-20-373-2570
E-mail: [email protected]
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Fax: 06-34-316-259
Email: [email protected]
Honlap: www.kemkik.hu/bekelteto-testulet

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 1.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046
E-mail: [email protected]
Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu


Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: [email protected][email protected]
Honlap: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet


Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645
E-mail: [email protected]
Honlap: www.vasibekelteto.hu


Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefonszám: 06-88-814-121; +36-88-814-111
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu


Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekelteteszala.hu


XI. Felhasznált jogszabályok

 • 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
 • 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól